PRIVACY VERKLARING

Bij het leveren van (maat)kleding en het verrichten van onze overige diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Onze contactgegevens zijn:
Misura Sartoria
Raampoortstraat 36
3032 AH Rotterdam

010 260 21 61
info@misurasartoria.nl

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen en producten te kunnen leveren. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een kennismakings-/verkoopgesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijzen. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een incentive.

 

Soorten Persoonsgegevens
Misura Sartoria verwerkt de navolgende Persoonsgegevens van u:
NAW-gegevens;
Contactgegevens;
Maat-gegevens;
Facturatiegegevens;
Geslacht;
Geboortedatum.

 

Doel Verwerking
Het doel waarvoor we de genoemde Persoonsgegevens verwerken is voornamelijk gelegen in het kunnen leveren van producten en diensten, het onderhouden van contact tot aan de levering en voor marketingdoeleinden nadat de levering heeft plaatsgevonden. Facturatiegegevens zijn nodig om aan de Wettelijke administratieplicht te kunnen voldoen.

 

De Wettelijke Grondslag
De verwerking van uw Persoonsgegevens dienen een Wettelijke Grondslag te hebben. Misura Sartoria verwerkt vanuit de Wettelijke Grondslagen:
Noodzaak Uitvoeren van de opdracht (NAW- & Contactgegevens, Geslacht); Noodzaak naleving Wettelijke verplichting (Facturatiegegevens); Noodzaak gerechtvaardigd belang (NAW- & Contactgegevens, Geslacht, Geboortedatum).

 

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening en productlevering kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, Productleveranciers, Accountant en Franchisevestigingen. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Doorgifte van uw Persoonsgegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw Persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken met Google, Linkedin en Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per email aan ons richten met de term AVG in de onderwerp regel aan info@misurasartoria.nl

 

Klachten over de verwerking van Persoonsgegevens
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Deze Privacy Verklaring is laatstelijk aangepast op 10-01-2020.

 

DISCLAIMER

Voor de toegang tot en het gebruik van de Misura Sartoria B.V. website gelden, naast de toepasselijke wet – en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik en bezichtiging van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

 

Inhoud

De op deze website getoonde informatie wordt door Misura Sartoria B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Misura Sartoria B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Wij accepteren ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden, waarnaar in deze site verwezen wordt. Misura Sartoria B.V. kan de inhoud(teksten, afbeeldingen, geluiden, hyperlinks en andere objecten) van deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Misura Sartoria B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of beëindigen. Het auteursrecht op deze website berust bij Misura Sartoria B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Misura Sartoria B.V.

 

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Misura Sartoria B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Misura Sartoria B.V.

 

Website van derden

De Misura Sartoria B.V.kan hyperlinks naar andere websites bevatten die buiten het domein van Misura Sartoria B.V. Liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden niet door Misura Sartoria B.V. gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Indien er op deze website links zijn aangebracht waarvan de bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschiedt dat downloaden geheel voor uw eigen risico. De links houd geen bekrachtiging van die bestanden in. Voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade ten gevolge van dit downloaden draagt Misura Sartoria B.V. geen enkele aansprakelijkheid. Noch is Misura Sartoria bv op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van die webpagina`s

 

Juridische geldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

HERROEPINGSRECHT & RETOURBELEID

Standaard producten. Bij aankoop van standaardproducten op onze Website heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Het is Misura Sartoria toegestaan ​​te vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de klant is niet verplicht zijn/haar reden(en) op te geven.

Op maat gemaakte producten op maat. Hoewel wettelijk geen herroepingsrecht van toepassing is op overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn geproduceerd volgens de specificaties van de klant of zijn aangepast aan persoonlijke wensen, biedt Misura Sartoria haar klanten een beperkt recht om de op maat gemaakte producten te retourneren in het geval dat het product een fout bevat. Het accepteren van een retourzending onder deze clausule is ter beoordeling van Misura Sartoria, en is niet verplicht om de retourzending van door de klant gemaakte producten te accepteren, behalve wanneer de reden van retourzending direct het gevolg is van een fout van Misura Sartoria.

Afspraak maken
Stuur ons een bericht